2020 OLAĞAN MALİ GENEL KURUL

Birliğimizin 2020 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı 04.04.2020 cumartesi günü saat 10.00’da Amasya Belediyesi Kültür Merkezi 55 Evler Mahallesi Mehmet Varinli Cad. Adliye Yanı Amasya adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 11.04.2020 cumartesi günü aynı yer ve aynı saatte çoğunluk aranmaksızın aynı gündemle yapılacaktır.

GÜNDEM:

 1. Yoklama, açılış.
 2. Başkanlık Divanın oluşturulması (Başkan, Başkan Vekili, 2 Katip Üye).
 3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
 4. 2018-2019 Yılı Yönetim Kurulu ve denetim kurulu faaliyet raporunun okunarak görüşülmesi ve ibrası.
 5. 2018-2019 yılı bilanço, gelir ve gider hesaplarının ibrası ve okunması.
 6. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ibrası,
 7. 2020-2021 yılına ait çalışma programı ve tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi ve tatbiki konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesinin kabulü.
 8. Birliğin gelir gider farklarının kullanılması ve hazırlanan bütçe harcama kalemleri arasında devir yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 9. Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi bu konuyla ilgili kredi kullanılması, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı tarafından uygulanan kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi, Kırsal Kalkınma Kurumu, İPARD, OKA Kalkınma Ajansı, DOKAP, İç ve Dış Kaynaklı proje uygulanması ve diğer hibe programları kapsamında, hibe başvurusu yapmaya, hibe sözleşmesi imzalamaya ve projenin yürütülmesi, uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 10. Birliğe gelir temini için üye giriş aidatı, yıllık aidatı, hizmet bedellerinin belirlenmesi,
 11. Dilek ve temenniler
 12. Kapanış

Muammer YAYLACIK Cafer KORUCU

Başkan Yardımcısı Başkan