GENEL KURUL GÜNDEM

AMASYA İLİ DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Birliğimizin 2017 yılı olağan Genel Kurul toplantısı 01.04.2018 tarihinde pazar günü saat 11:00 ‘da Amasya Hacılar Meydanı Mah. B.Ç. Düğün salonları ( Eski YAMPAŞ Düğün Salonu)’da, Çoğunluk sağlanamadığı taktirde 08.04.2018 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın aynı gündemle yapılacaktır.

GÜNDEM

 1. Açılış, yoklamam ve yeter sayısının bakanlık temsilcileri tarafından tespiti.
 2. Yönetim Kurulu başkanın konuşması ve genel kurul divanının oluşturuluşu.
 3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
 4. Toplantı tutanağı ile sunulan belgeleri ortaklar adına imzalamak için genel kurul divanına yetki verilmesi.
 5. 2017 yılı Yönetim kurulu ve Denetim kurulu raporunun okunarak görüşülmesi ve ibrası.
 6. Bilanço ve gelir gider hesaplarının okunması.
 7. 2018 yılına ait çalışma programı ve tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi ve tatbiki konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesinin kabulü.
 8. Birliğe üye giriş aidatı ve üye yıllık aidatlarının belirlenmesi.
 9. Birlik hizmetlerinin aksamadan yönetilmesi, çalışmaların aralıksız devam ettirilmesi, imkanlar ölçüsünde hizmetlerin yaygınlaştırılması ve üyelere ortak hizmetin ulaştırılması amacıyla yapılacak harcamaların karşılanması için ana sözleşmenin 13.maddesinde belirtilen asgari ücretin 0,002 (binde iki) ‘sine tekabül eden meblağın toplam hayvan sayısı üzerinden alınarak birlik bütçesine gelir sağlanmasına, sorumluluğunu yerine getirmeyen üyeler hakkında yasal işlem yapılması
 10. Personelin ücretleriyle yolluklarının tespit edilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 11. Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin huzur haklarının ve yolluklarının görüşülerek karara bağlanması.
 12. Birliğin hazırlanan bütçe harcama kalemleri arasında devir yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 13. Hayvancılıkla ilgili Kamu tarafından dağıtılacak tüm teşvik ve desteklemelerin birlik aracılığı ile hazırlanması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 14. Birlikçe ihtiyaç duyulması halinde bankalardan, ortaklardan diğer gerçek ve tüzel kişilerden alınacak kredi, borç ve bağış alınmasının görüşülmesi. Yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 15. Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla gerekli tesislerin kurulması, işletmesi bu konuyla ilgili kredi kullanılması, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi, Kırsal Kalkınma Kurumu, İPARD,OKA Kalkınma ajansı, İç ve Dış Kaynaklı proje uygulanması ve diğer hibe programları kapsamında , hibe başvurusu yapmaya, hibe sözleşmesi imzalamaya ve projenin yürütülmesi, birlik üyelerimize katkı sağlamak , yapılması düşünülen koç ve teke istasyonunun kurulması amacıyla yer talep edilmesine ,uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 16. Alım satım ve kiralama hizmetlerinde takip edilecek usul ile alınacak ürünün niteliğini , azami fiyatını, satılacak yada kiralanacak ürün yada hizmetlerin asgari fiyatlarının belirlenmesi, bu işlemlerin yerine getirilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 17. Üyelerin ihtiyaçları ile ilgili araç gereç ve demirbaşlar ile üretim maddelerinin temini hususunda karar alınması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 18. Birlik üyeliğinden çıkan yada Yönetim Kurulu kararı ile çıkartılan veya üyeliği askıya alınan üyelerin durumunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
 19. Bakanlığımızın 20.03.2017 tarih ve 88671449-125.01.03-E613836 sayılı yazıları ile görevlendirilen Merkez Birliğimize yapmış olduğumuz 25.10.2017 tarih ve 166 sayılı soy kütüğü yetki başvurusu neticesinde 20.11.2017 tarih ve E2919181 sayılı olurları ile soy kütüğü tutma yetkisi alınmıştır. Alınan yetki doğrultusunda üye belirlemesinin yapılmasına. Belirlenecek üyelerle soy kütüğü çalışmasının başlatılmasına ve devamına , Soy kütüğü tutacak üyelerden , Bakanlar Kurulu ve yasalara uygun olarak tespit edilen meblağın kesilerek birliğe irat kaydedilmesine, harcamaların kanun ,tüzük ve uygulama esasları tebliğine göre yapılmasına ve yönetim kuruluna yetki verilmesine.
 20. Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin, Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin , merkez birliği genel kurulunda birliği temsil etmek üzere üst kurul asil ve yedek delegelerinin seçimi.
 21. Dilek ve temenniler.
 22. Kapanış.

Yönetim Kurulu Adına

Birlik Başkanı

Cafer KORUCU